برنامه یاد بعضی نفرات
 
به مدت دو روز در فرهنگسرای ارسبارانفرانسوا کوتوریه | موسیقی ما