برنامه یاد بعضی نفرات
 
دور دوم فستیوال بداهه‌نوازی Show of Hands با اجرای گلفام خیام و زوفیلا بورُس استارت خوردزوفیا بورس | موسیقی ما