برنامه یاد بعضی نفرات
 
با شعرهایی از «مصطفی رحماندوست» و در آلبومی برای کودکان
با کارشناسی ناصر نظر، نزهت امیری و مهرداد نصرتی
با حضور «مصطفی رحماندوست»مصطفی رحماندوست | موسیقی ما