برنامه یاد بعضی نفرات
 
موسیقی ایران پانزده ماه بعد از آغاز پاندمی کرونا چه روزهایی را از سر می‌گذراند؟اقتصاد هنر | موسیقی ما