برنامه یاد بعضی نفرات
 
در جلسه‌ی هیئت مدیره خانه‌ی موسیقی
دومین جلسه‌ی هیأت مدیره‌ی خانه موسیقی ایران برگزار شدزیدالله طلوعی | موسیقی ما