برنامه یاد بعضی نفرات
 
کتاب «خاطراتم در خانه موسیقی» از فاضل جمشیدی منتشر شدسروش عاطفی خواه | موسیقی ما