برنامه یاد بعضی نفرات
 
با همراهی ارکستری بزرگ به رهبری محمدرضا عقیلینارنج و ترنج | موسیقی ما