برنامه یاد بعضی نفرات
 
گروه قوالی سلطان‌القادریه همراه با ساز به اجرای کنسرت پرداختقوالی | موسیقی ما