برنامه یاد بعضی نفرات
 
پاسخی به پرسشِ «چرا شیوه‌های آوازی متعدد در ایران وجود ندارد؟»
پانزدهمین نشست «آیین آواز» برگزار شد
با بررسی «موسیقی متریک» توسط کارشناسان
در دهمین نشست «آیین آواز» عنوان شد
با حضور فاضل جمشیدی، جمال‌الدین منبری و علی شیرازیعلی شیرازی | موسیقی ما