برنامه یاد بعضی نفرات
 
در راستای ایفای مسئولیت اجتماعی و با هدف حمایت از موسیقی ایرانیشرکت پرداخت الکترونیک پاسارگاد | موسیقی ما